Fakta om samfälligheter och vägföreningar

Samfälligheter och vägföreningar - // Samfalligheter.se

Samfälligheter (samfällighetsföreningar) bildas i syfte att förvalta och underhålla en eller flera fastigheters gemensamhetsanläggningar eller rättigheter. Detta kan till exempel vara enskilda vägar, parkeringsplatser, grönområden, lekplatser, bryggor och badplatser, värmesystem, data/TV.

Samfälligheters förvaltning och verksamhet regleras av föreningens stadgar och lagarna:

  Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)
  Anläggningslagen (1973:1149)
  Fastighetsbildningslagen (1970:988)

En samfällighetsförening har ett organisationsnummer och är en juridisk person vilket innebär att "samfällighetsförening kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar." Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Antal samfälligheter

Idag finns det kring 30 000 samfälligheter i Sverige och antal fastigheter som ingår i en eller flera samfälligheter är över 1 100 000. Storleken på samfälligheterna - antal fastigheter som ingår - varierar från enstaka fastigheter upp till flera tusen fastigheter. Bland de största samfälligheterna hittar vi Närlunda Vägförening på Ekerö, Floda Vägförening i Floda och Utterviks Samfällighetsförening i Uttervik.

Samfälligheters ändamål

En samfällighet kan ha flera olika ändamål och mest förekommande ändamål är vägar följt av grönområden, vattenförsörjning och avloppsanläggning.

 • Anläggning enl. vattenlagen
 • Avloppsanläggning
 • Bad- och/eller båtanläggning
 • Elledningar och/eller belysning
 • Garage och/eller parkering
 • Grönområden
 • Kvartersanläggning
 • Radio-TV och/eller tele
 • Skiftessamfälligheter
 • Vattenförsörjning
 • Vägar
 • Värmeanläggning


Länkar

Här har vi samlat viktiga länkar som berör samfälligheter och vägföreningar.

  Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)
  Anläggningslagen (1973:1149)
  Fastighetsbildningslagen (1970:988)

  Kronofogden - Samfälligheter och föreningar
  Lantmäteriet - samfällighetsföreningar
  Riksförbundet Enskilda Vägar
  Skatteverket - samfällighetsföreningar
  Villaägarnas Riksförbund - samfällighetsservice

Problem i en samfällighetsförening

Om det uppstår problem i en samfällighetsförening ska man vända sig till sin Länsstyrelse som kan fatta beslut i följande ärenden:

 • Förordnande av syssloman
 • Besluta om arvode till syssloman
 • Förordnande att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än som anges i stadgarna
 • Utse en ledamot eller, om synnerliga skäl föreligger, flera ledamöter i styrelsen
 • Utlysa föreningsstämma
 • Medverka vid upplösning av föreningen.Viskafors Vägförening, Borås

Viskafors vägförening bildades den 10 december 1963 och tillhör med sina ca 50 km vägar en av landets största vägföreningar. Vägföreningsområdet omfattar samhällena Rydboholm, Viskafors och Svaneholm. Föreningen har till uppgift att ombesörja väghållningen inom vägområdet. Väghållningen innefattar både ny- och ombyggnad av vägar samt drift och underhåll av befintligt vägnät.


Tyresö Vägförening, Tyresö

Tyresö Vägförening är en samfällighetsförening som bildades 1947 och är väghållare för de flesta vägarna på Brevikshalvön. Tyresö Vägförenings väghållningsansvar omfattar barmarksunderhåll, vinterväghållning, förbättringsarbeten och ombyggnad av vägar.

tyresovagforening.se


Kolmårdens Vägförening, Norrköping

Kolmårdens vägförening bildades 1956, och har idag ca 1 200 medlemmar. Vi har skötsel ansvar för drygt 30 km väg och ca 58 ha grönområden.

kolmardensvagforening.se


Långvinds Samfällighetsförening, Hudiksvall

Långvinds samfällighetsförening är en relativt ung förening, grundad 1973. Den har vuxit till Gävleborgs största samfällighetsförening med 439 delägande fastigheter, varav 340 i etapp 1 (Långvind) och 99 i etapp 2 (Korsholmen). Av 439 fastigheter är 334 bebyggda (under 2011). Av dessa finns 292 i Långvind och 42 på Korsholmen.

langvind.se


Eskilstorps Och Hemmeslövs Vägförening

Vägföreningen svarar för drift och underhåll av vägnätet samt översyn av de grönområden som finns inom området. Till varje stämma redovisas mer i detalj de kommande aktiviteter som föreningen ämnar genomföra under verksamhetsåret.

hemmeslovsvagforening.se 

Vi är återförsäljare och partners till
Lantmäteriet Bostadsrättstidningen Bo Bättre easyFairs

Kontakta oss

Telefon: 040-694 19 19
E-post: info@hittabrf.se

Skicka förfrågan »